خدمات سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك

خدمات سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك

1- طراحي و اجراي سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك با گاز FM200 و گازCO2
2- تعميرات و راه اندازي سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق نصب شده.
3- تامين قطعات سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك.
4- آموزش رايگان براي راه اندازي مجدد سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك.
5- عقد قرارداد جهت تامين سرويس و نگهداري سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك.

خط ویژهفکسواتس آپایمیل