آیین نامه ها

آيین نامه ايمنی انبارها

الف) مقررات عمومی.
‏1 – باتوجه به نوع موادی که درآن انبار می شود طراحی و ساخته شود.
2 – ‏دپوارها وسقف وسرپناه تمام انبارها بدون استتناء باپد ازمصالح غیرفابل اشتعال ساخته شود.
3 – ‏در فواصل مناسب ازدیوارهای جانبی زه کشی شود تا از اپجاأ رطوبت جلوگپری بعمل آمد.
4 – ‏انبارها باید در نقاطی طراحی شونا که وسیله نقلیه مورد لزوم بتوانا به سهولت به محوطه انبار وارد شود.
‏5 – طراحی آن گونه ای باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوی (نور خورشید- باران و….)قرار فکیرد.
6 – ‏ساختمان انبار باید ازمصالحی ساخته شود که در برابر زمین لرزه و آتش سوزی مقاوم ماشد.
7 – ‏کف تمام انبارها باید بتون یا اسفالت یا سنگ فرش شود و شیب و آب روی کف محوطه به گونه ای باشد که آب در زیر کالا جمع نشود.
8 – در داخل انبارها باید به نسبت وسعت آن برحسب مورد، أستکاه های فواکش نصب شود تآ هوای انبار مرتبأ تهویه شود.
9 – ‏در برابر ورود جوندگان و حیوانات حفاظت شود.
‏10 – از نور کافی برخورد ار و حتی الامکان این روشنایی از نور طبیعی باشد.
‏لازم به ذکرا ست که در طراحی فورگیرها باید به گونه ای باشد که از تابش مستقیم نور خورشید به کالاها جلو گیری شود.
‏11 – محوطه داخل انبار بایدان پوشال و حاشای و خرده خوب و کاغذ و سایی مواد زائد قابل اشتعال پای شود.
12 – میزان ومقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشانی همحنین سیم کشی برق و تناسب خط سیم های برق یا بارالکتریکی لازم در همه انبارها زیر نظر متخصصان امر تعین شود.
13 – ‏محل انبار باید به گونه ای باشدکه دسترسی افراد و خودروها فنکام بارگیری مواد و کالاها همحنین در سواقع اضطراری سریعأ و به سهولت ممکن باشد.
14 – به منظور پیشگیری ازآتش سوزی محوطه اطراف انبار تا < ا متر باید عاری ازهرگونه بوته و علف خشه باشد.
15 – ‏انبار باید مجهزیه درب اضطراری باشد.

ب) مقررات اختصاصی
‏16 – دیوارها و ستون های داخل انبار باید برای افزایش میدان دید تا ارتفاع 1 ‏متر ازسطح زمین ‏بارنلأهای روشن یارنلأهای ایمنی (نوار مورب زرد و سیاه) رنگ آمیزی شود.
17 – مسیر رفت و آمد وسایل حرخ دار باید با خط کشی ممتد به رنلأ زرد مشخص شود.
18- طراحی مسپرهای داخلی انبار،نحوه حیدن قفسه ها و کالاها باید به گونه ای باشد که:
الف) دسترسی افراد به درهای خروجی در اسرع وقت و به سهولت انجام پذیرأ.
ب) امکان برخورد لیفقرای ووسایل نقلیه به قفسه ها وکالا فباشد واین وسایل قدرت مانور داشته ماشنأ.
‏ج) حتی الامکان از ایجاد مسپرهای کلولانی که به بن بست منتهی می شود، جلو گیری شود.
‏19 – برای استقرار مسئول انبار باید اتاقکی شیشه ای أرداخل انبار و نزدیه به درب احداث شود.
‏20 – هر انبار باید حداقل با یکی از وسایل ارتباطی تلفن یا بی سیم با قسمت های مختلف خارج انبار أرارتباط باشد.
‏21 – ساختمان انبار باید مجهزیه الکترود برق گیر (صاعقه گیر) استاندارأ باشد.
22 – ‏سیستم برق رسانی در انبار باید دقیقأ منطبق با استاندار دهای ایمنی باشد و ایجاد هر گونه تغییر در وضعیت شبکه برق داخل انبار منوط به اجازه کتبی مسئولان فنی و ایمنی است.
23 – استفاده از وسایل گرمازای برقی در محوطه انبار ممنوع است و باید از سیستم گر مایش بسته (شوفاژ یاکوئل) استفا«ه کر«.
24 – ‏برای تامین روشنایی مصنوعی انبار باید حتی الامکان از لامپ های سقفی (چسبیده به سقف) استفاده شود. ارتفاع این لامپ های آویزان ازسقف باید حداقل په متر ازبالاترین سطح ردیف کالاهاو مواد موجود در قفسه بالاتر باشد.
25 – ‏هر انبار باید به سیستم فواکش که حفاظ کرکره ای دارد مجهز باشد.
26 – ‏درجه حرارت و رطوبت انبار باید بطور مرتب کنترل شود.
27 – ‏تا بلوهای برق باید از انبار خارج و در جای ایمن قرار بکیرد.
28 – ‏محل های سیستم خاموش کننده آتش سوزی باید به رنلأ قرمز معین شود.
29 – ‏کالاهای فامتجانس از یکدیگر تفکیه شونا.
‏30 – همه کالاها باید کد بندی و مشخصات کالا روی آن برحسب شده باشد.
31 – انبا رهایی که عرض آنها کمتر از < 1 ‏متر است عرض راهرو داخل انبار نباید از هاا متر کمتر باشد. انبا رهایی که عرض آنها از < 1 ‏متر بیشتر باشد،عرض راهرو کمتر از 1 ‏متر فباید باشد. و حنانحه به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل ونقل مجهز باشد راهروی متناسب باعبور وسایل مذبور منظور خواهأ شد.
‏راهروی طولی باید تا انتهای انبار خالی از کالا باشد و با رنلأ سفید از دو طرف خط کشی و مشخص شده باشد.
32 – ‏نکات زیر باید أرمورد انبار کالا رعایت شود:
‏الف) انبارها باید باتوجه به امکانات محل مجهزیه وسایل ارتباطی کافی باشنأ.
‏مقدمات مربوطه هم باید در برقراری وسایل ارتباطی انبارها تسریع کنند و تسهیلات لازم را فراهم أورند.
‏ب) وسایل موتوری مخصوص رفت و آ مد أرداخل انبارها باید هر کدام مجهزیه په أستکاه خاموش کننده آتش نشانی نوع مناسب باشد.
‏ج) خاموش کننده های آتش نشانی باید در نقاطی قرار داده شونا که از حرارت و نور و برف و باران مصون باشنأ.
‏د)قرار دادن هر گونه کالا واجناس در مقابل تجهیزات اعلام و خاموش کردن آتش سوزی ممنوع است و تجهیزات باید قابل دیدن و دسترسی به آن آسان باشد.
‏ه) در هر انبار باید حداقل په أستکاه جعبه کمه های اولیه تعبیه و برای سواقع اضطراری آماده ونکهداری شود.
‏و) شماره تلفن های آتش نشانی باخط درشت و خوانا در کنار همه تلفن های داخل انبار نصب شود.
‏ی) در اطراف باراندازها به منظور کنترل شبانه باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.
33 – ‏همه کارکنان انبارها باید تعلیمات مربوط به حفاظت ایمنی وطرز کارباوسایل اولیه آ تش نشانی رافراگیرند و سرپرست آ تش نشانی مکلق است ترتیب آ موزش کارکنان را بدهد.
34 – ‏بین سقف انبار و بالاترین نقطه کالای حیاه شده فاصله زیر باید موجود باشد:
‏الف)اگر ارتفاع کالای حیاه شده از 0 ‏• 31 ‏متر بیشتر باشد فاصله تاسقف حداقل .ا امتر خواهأ بود.
‏ب) اگر ارتفاع کالای حیاه شده بین 0 ‏( 21 ‏تا 0 ‏• 31 ‏متر باشد فاصله تاسقف حداقل امتر خواهأ بود.
‏ج) اگر ارتفاع کالای حیاه شده کمتر از 0 ‏( 21 ‏متر باشد فاصله تا سقف حداقل 30 ‏سانتی مترخواهد بود.
‏35 – ‏درانبارهایی که عرض آ نهاکمتراز. 3 ‏متر باشد حداکثر سطح اشغال شده فرقسمت کالا 0 ‏• 2 ‏مترمربع وفاصله آ ن باقسمت أیکر امتر خواهدبود.
‏وحنانمه عرض انبار از • 3 ‏متر بیشتر باشد حداکثر سطح اشغال شده موقت کالا 00 ‏ا متر مربع وفاصله آ ن با قسمت أیکر حداقل 2 ‏متر خواهدبود.
‏36 – ‏آ تش زدن خوب وتخته وکاغذهای باطله ونظایرأ نهادرداخل انبارها مطلقأ ممنوع است.
37 – ‏همه روزه مقارن باتعطیل انبار بایاتمام محوطه انبارها ازنظرا یمنی بوسیله مسئول انبار
38 – ‏استعمال دخانیات در محوطه داخل وخارج انبار مطلقأ ممنوع است و به تعداد کافی علائم استعمال دخانیات ممنوع است باید نصب شود.
39 – ‏در صورتیکه کف انبارها فاقد شیب و آب رو باشد به منظور انجام امور فظافت باید کالا حداقل 5 ‏سانتیمتر با سطح زمین فاصله داشته باشد.
‏40 – ‏فاصله بین انبارهای محصور و سقف با دیوارهای مجاور از هر حهار طرف فباید از( متر کمتر باشد و این فاصله باید از هر نوع کالا خالی نگهداری شود و به گونه ای که خودرو های آتش نشانی بتواننا در انبار به سهولت دور بزننأ.
41 – ‏علاوه بر رعایت مقررات عمومی انبارها باید به لوله کشی آب مناسب بافشارکافی وجعبه آتش نشانی با تجهیزات کامل مجهز باشنأ.
42 – نصب أستکاه های اعلام و خاموش کننده آتش سوزی با توجه به نوع و جنس کالادرانبارهااجباری است.
43 – اخذ مجوز از واحد آتش نشانی و ایمنی برای هرگونه عملیات فنی(جوشکاری و برشکاری و…) به منظور پیش گیری از حوادث احتمالی الزامی است.
44 – ‏انبارهای مواد شیمیایی ودارویی ومایعات قابل اشتعال باید دریه طبقه احداث و به نسبت هر < < ا متر مربع مجهزیه ادمتکاه کپسول پودروگاز 1 ‏اکیلویی ویه أستکاه کپسول پودر و گاز < 5 ‏کیلویی باشد همحنین به نسبت حجم انبارها تعداد سطل های مخصوص آتش نشانی دربار محتوی ماسه خشه اله شده در محل های مناسب گذاشته شود.(محاسبات طبق استاندارأ 799 ‏~)
45 – ‏درمورد انبارها موارد ذیل هم باید رعایت شود:
‏­تعبیه دریحه فواکش مناسب دربالای مرپارتی کالا که از < 3 ‏متر مربع تجاوز نخواهد کرد، أرسقف انباریه منظور خروج دوددرصورت بروز آتش سوزی.
‏- نصب شیشه های مات یازنلأ زده دردریحه های فورگیر انبار.
‏- نصب توری سیمی درجلوی همه پنجره ها به ویژه انهایی که به خارج از انبار باز می شونا.

  • مسئولیت پذیری،نوآوری و اصل مشتری مداری سرلوحه کار ماست.
خط ویژهفکسواتس آپایمیل